നിരാകരണം

ഈ സൈറ്റിൽ വിവിധ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടേക്കാം. ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യലക്ഷ്യം വിവിധ മത-സംസ്ക്കാരങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സഹവർത്തിത്വവും സംവാദവും പരിപോഷിപ്പിക്കുക, മതേതരത്വം, ജനാധിപത്യം, ബഹുസ്വരത, ഭീകരവാദം, മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ, ഇസ്ലാമിസം, ഇസ്ലാമിക നിയമങ്ങളും ആദർശവും തുടങ്ങിയവയെപ്പറ്റി കൂടുതൽ ധാരണ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നിവയാണ്. ഇത് “Fair use” എന്ന കോപിറൈറ്റ് വകുപ്പിൽ പെടുന്നുവെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. ഈ സൈറ്റിന്റെ മൗലിക കൃതികൾ നിങ്ങൾക്ക് ഉറവിടം സൂചിപ്പിച്ച് കൊണ്ട് പുനഃപ്രസിദ്ധീകരിക്കാവുന്നതാണ്. (മറ്റുള്ളവയ്ക്ക് അവയുടെ ഉറവിടത്തെ സമീപിക്കേണ്ടതാണ്).

ഈ സൈറ്റ് ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന എല്ലാ ലേഖനങ്ങളെയും അവയുടെ ഉറവിടങ്ങളെയും ആശയപരമായി പിന്താങ്ങണമെന്നില്ല (അത് പോലെ തിരിച്ചും!).

For any copy right related issues please email mskaroly@gmail.com